Solucions Electroquímiques Ambientals

Regeneració, Recuperació i Reciclatge per via electroquímica (e-R)

La tecnologia electroquímica permet adaptar-se a les noves normatives, orientades a l’economia circular, desenvolupant els camps de la valorització, detoxificació i recuperació d’aigües, residus i energia.


Detoxificació i reclassificació de residus Líquids tòxics . Reciclatge i Valorització de residus (e-DTR)
.

Problemàtica

L’elevat cost de gestió externa/tractament extern de la majoria de residus sòlids industrials, fa necessari un estudi detallat de com es poden minimitzar aquests en origen i/o valorar-los parcial o totalment, perquè el cost final sigui mínim o positiu.

Tecnologia electro-química que reprodueix el tractament físic-químic tradicional amb la diferència de generar in situ els coagulants necessaris sense necessitat d’incorporar noves sals (policlorur d’alumini, clorur fèrric, etc.).

Solució

e-WATTS,  a través de les seves diferents tecnologies electroquímiques o altres existents, pot tractar els contaminants, detoxificant i eliminant els compostos que li donen caràcter tòxic al residu o fins i tot que sigui factible la seva recuperació en forma de subproducte, matèria primera en el propi procés o valorar-lo per a la seva venda a un tercer. Normalment, previ al projecte definitiu, hi ha una primera fase d’estudi on s’avalua l’eficiència, el opex, capex i/o el valor del recuperat/valorat. L’elevat cost de gestió externa dels residus sòlids fa d’aquestes tecnologies un factor afegit per a millorar els costos o fins i tot generar ingressos. La seva amortització i impacte positiu sobre el compte de resultats sol ser molt ràpida.

NOTA : La capacitat de tractament va en funció de la càrrega contaminant a eliminar per m³ i la càrrega elèctrica final aplicada. Ah/m³.

Tractament, recuperació de nutrients i/o cogeneració d’hidrogen en purins

Tecnologia orientada a eliminar el risc ambiental d’aquests a través de:

Màxima recuperació de nutrients per a la seva utilització com a fertilitzants.
Eliminació/Reducció de Nitrogen Total
Reducció de terres de cultiu necessàries
Cogeneració energètica.
Obtenció d’una aigua d’alta qualitat per a reutilització o abocament.

Tractament EONit®

Descripció del procés:

 • Separació de materials gruixuts i sòlids en suspensió.
 • Tractament de la fracció líquida (T-1). S’obtenen dos corrents d’aigües.
 • La fracció aquosa amb NH4 és tractada (T-2) per a la producció d’hidrogen.
 • Aigües resultants del tractament T-2 (d’alta qualitat), a abocament, reg o reutilització en les pròpies instal·lacions.
 • La fracció amb matèria orgànica (M.O.) és enviada a tractament biològic aerobi (T-3).
 • Generació d’hidrogen a cogeneració (CO) per a producció elèctrica (Kws).
 • L’excedent de calor generada en la CO es destina a assecat i higienització de la fracció sòlida.

Esquema del procés:

Tractament PhosNit® (Fertilitzants)

Descripció del procés:

 • Separació de materials gruixuts i sòlids en suspensió.
 • Tractament de la fracció líquida (T-1). S’obtenen dos corrents d’aigües.
 • La fracció aquosa amb NH4, és tractada (T-2) per a la producció de fertilitzant. (Estruvita pura)
 • La Estruvita produïda en el tractament T-2, d’alta qualitat, té molt bona acceptació i valor de mercat, pel fet que és considerat un dels millors fertilitzants de dissolució lenta.
 • Aigües resultants del tractament T-2 (d’alta qualitat), a abocament, reg o reutilització en les pròpies instal·lacions.
 • La fracció amb matèria orgànica (M.O.) és enviada a tractament biològic aerobi (T-3).

Esquema del procés:

Punts forts de la tecnologia (1)

 • Obtenció d’un efluent d’alta qualitat per a reutilització o abocament.
 • Reducció de terres necessàries disponibles. (>90%)
 • Reducció de Nitrogen total. (>90%)
 • Reducció de Fòsfor total. (>90%)
 • Reducció de la DQO. (>90%)
 • Higienització de l’efluent. Absència de patògens.

Punts forts de la tecnologia (2)

 • Fracció sòlida:
  • Tractament EONit®: higienitzada.
  • Tractament PhosNit®: a compostatge.
 • Reducció del cost energètic. Cogeneració de l’Hidrogen produït (EONit®).
 • Aprofitament de la calor residual. Assecat i higienització de la fracció sòlida. (EONit®)
 • Producció de fertilitzant d’alta puresa i qualitat. (PhosNit®)

Regeneració i recuperació de freàtics contaminats (e-FRR)

Problemàtica

La industrialització descontrolada de les últimes dècades i els accidents industrials, han generat problemes de contaminació de sòls i/o aigües freàtiques. L’elevat cost i temps emprat per a la seva regeneració fa de la nostra tecnologia un bon mètode per a tractar en línia/“in situ” la contaminació, en tots dos casos.

Solucions

La tecnologia electroquímica sola o complementada amb unes altres, pot tractar, amb instal·lacions mòbils “in situ”, grans cabals d’aigua freàtica contaminada, podent ser aquesta reinjectada de nou al freàtic i disminuint en poc temps el llindar mínim d’intervenció. En els sòls contaminats es pot intervenir amb efectivitat i curt termini de regeneració, tant amb lixiviació + electroquímica i/o bioremediació. Els tractaments “off site” impliquen més cost de tractament i de transport de terres. El que els fa més costosos i, a vegades, impagables.

Tots els projectes de descontaminació requereixen d’un estudi previ que consta de:

 • Campanya d’anàlisi d’aigües i/o sòls.
 • Mostreig de sòls, aigües i pilotatge de laboratori, prèvia valoració del projecte de descontaminació.
 • Avantprojecte on es descriu: tècniques a utilitzar, cost de descontaminació, metodologia de seguiment i durada dels treballs.

Regeneració de solucions de rentada de gasos en scrubbers (e-SCR)

Problemàtica

En la majoria d’empreses i en gairebé tots els sectors industrials existeixen instal·lacions de rentada de gasos (scrübbers) per a evitar l’emissió de gasos contaminants. Aquests gasos poden estar constituïts per multitud de contaminants inorgànics o orgànics. Normalment aquestes aigües de rentada de gasos tenen incorporats reactius que reaccionen i eliminen el contaminant de la fase gas a fase aquosa. És necessari que aquestes solucions de rentada siguin renovades (consum de reactius/cost) i les aigües de rentada esgotades, gestionades com a residu perillós les aigües de rentada esgotades (cost). 

Origen del problema

L’activitat industrial sobretot en la indústria del petroli, petroquímica, química, farmacèutica, siderometal·lúrgica i altres solen generar tot un tipus de contaminants en les seves emissions (partícules, NOx, SOx, Sulfhídric, Amoníac, XVOC’s, VOC’s, Dioxines, metalls volàtils, olors vàries…), altament tòxics.

Soluciones

La solució proposada passa per la regeneració de les solucions de rentada de gasos i la no generació de residus líquids que comporten un elevat cost d’eliminació. La tecnologia Electroquímica permet tant la regeneració d’aquestes solucions de rentada com el seu control en continu de la seva concentració, eficiència de regeneració i eliminació del contaminant de l’emissió de gas final.

Regeneració i síntesi de desinfectants “in situ” (e-DSR)

Problemàtica

En la majoria d’empreses i en gairebé tots els sectors industrials, existeixen instal·lacions on és necessària la desinfecció mitjançant alguna mena de compost químic oxidant o germicida com: hipoclorit, ozó, peròxid o persulfats. També hi ha empreses que necessiten d’aquests compostos per a la síntesi d’altres productes finals. El cost de compra o generació “in situ” d’aquests desinfectants sol ser alta (opex, capex) mitjançant els sistemes actuals. Nosaltres proposem la generació electroquímica d’aquests compostos “in situ” evitant sobrecostos, l’emmagatzematge i transports de mercaderies perilloses.

Origen del problema

El problema bàsic sol ser el cost (Opex/Capex) i l’emmagatzematge i transport de productes perillosos.

Solucions

La tecnologia electroquímica ens permet generar i/o regenerar oxidants/desinfectants de qualsevol tipus a la concentració desitjada i en continu.

Desinfecció en Torres de Refrigeració (Legionel·la sp.)

Problemàtica

En la majoria de les empreses i en gairebé tots els sectors industrials existeixen torres de refrigeració per al control de temperatura en els seus processos de producció. Les aigües de refrigeració d’aquestes torres comporten un elevat manteniment en dosatge de reactius: hipoclorit (evitar Legionel·la), antiincrustants per a mitigar la concentració de calci que acaba incrustant-se en la instal·lació i condiciona el seu bon funcionament. És necessari una tecnologia que regeneri el desinfectant i eviti la sobredosificació de reactius (i corrosivitat)

Origen del problema

L’elevat dosatge d’hipoclorit i altres reactius incrementa la conductivitat (clorurs bàsicament) de l’aigua de refrigeració, la qual cosa provoca una elevada corrosivitat en la instal·lació i redueix la seva vida mitjana.

Solucions

La filtració contínua de l’aigua evita la presència de sòlids suspesos i l’increment de la càrrega orgànica, obtenint-se una aigua cristal·lina i evitant la proliferació de bacteris (entre elles la Legionel·la). A més d’aquesta filtració en continu s’instal·la una cel·la Electroquímica que regenera el contingut de clor actiu (per a evitar proliferació de Legionel·la i altres microorganismes), oxida i elimina la possible presència de DQO, evita l’increment de conductivitat/clorurs en la instal·lació i les incrustacions càlciques. Això comporta un baix o nul consum de reactius, molt baixa corrosivitat i allargar la vida mitjana de la instal·lació.

Recuperació de solucions salines i concentrats d’osmosis. (e-SSR)

Problemàtica

En la majoria d’empreses i en gairebé tots els sectors industrials, existeixen instal·lacions d’osmosi inversa o nanofiltració per a la producció d’aigua d’elevada qualitat o recuperació d’efluents residuals. Aquestes osmosis generen uns concentrats (aprox. 20%) que contenen massa conductivitat i són abocats o gestionats externament, provocant un increment en el cànon d’abocament o cost de gestió i en pèrdua d’aigües que podrien ser recuperades en una gran part.

Origen del problema

Aigües de consum, aigües de procés o aigües residuals tractades, generant entre un 25-30% de concentrat que és abocat o gestionat externament i no recuperat pel seu elevat contingut en anions i cations.

Solucions

El tractament Electroquímic permet una gran eficiència en l’eliminació d’anions i cations, a un baix cost, en la recuperació de concentrats d’osmosis o nanofiltració i la mínima generació de llots residuals.

Business cases

Automotive Industry

SEE +

Chemical Industry

SEE +

Pharmaceutical
Industry

SEE +

Contacta amb nosaltres

Si estàs interessat o vols més informació sobre els nostres serveis o productes, posa’t en contacte amb nosaltres.

CONTACTA