EL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: “PERSONES INFORMADES I DADES PROTEGIDES”

La Direcció / Òrgan de Govern de E-WATTS TECHNOLOGIES S.L. (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).


La Política de Protecció de Dades de E-WATTS TECHNOLOGIES S.L. descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control competents.

En tal sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

  1. Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del mateix tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la pseudonimització, concebudes per a aplicar de manera efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.
  2. Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessaris per a cadascun dels fins específics del tractament.
  3. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.
  4. Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
  5. Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
  6. Minimització de dades: les dades personals seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
  7. Exactitud: les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.
  8. Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant només el temps necessari per als fins del tractament de les dades personals.
  9. Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
  10. Informació i formació: una de les claus per a garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es faciliti al personal involucrat en el tractament d’aquests. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de E-WATTS TECHNOLOGIES S.L. és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

En la seva conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal de responsable del tractament, que ha de conèixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta Política serà revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de E-WATTS TECHNOLOGIES S.L., tantes vegades com es consideri necessari, per a adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.